Hotline: 0906295239
Xác nhận hòan thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

 


 

 

Xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường là Nghiệm thu các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo Báo cáo giám sát môi trường, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường.

 

1. Đối tượng thực hiện

 Bao gồm các đối tượng cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

  • Áp dụng cho các doanh nghiệp đã lập đánh giá tác động môi trường ĐTM, sau khi thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đã cam kết, phải tiến hành lập báo cáo hoàn thành ĐTM để xác nhận với cơ quan chức năng việc thực hiện.
  • Cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đã hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo tiến độ đã đề xuất trong báo cáo.
  • Các dự án phải lập Báo cáo hoàn thành được xác định cụ thể trong Phụ lục II của Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

 2. Căn cứ pháp lý

  • Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH11 ngày 23/06/2014;
  • Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
  • Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
  • Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

3. Điều kiện

 Để được xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, Cơ sở phải đảm bảo các điều kiện sau:

  • Cơ sở thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đầy đủ và đúng như đã nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt;
  • Các công trình xử lý môi trường phải đảm bảo xử lý chất thải đạt quy chuẩn hiện hành.

4. Hồ sơ cần thiết

-    Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường/Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết;

-    Báo cáo Đánh giá tác động môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

-    Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại;

-    Hợp đồng thu gom và xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sản xuất không nguy hại và chất thải sinh rắn hoạt;

-    Văn bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy;

-    Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải;

-    Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường;

-    Kết quả phân tích chất lượng môi trường sau khi hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường như cam kết;

-    Tùy theo vị trí và đặc trưng ngành nghề, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

 

5.Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

 Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:

     - Sở Tài nguyên và Môi trường

     - Ban quản lý Khu công nghiệp

     - Ban quản lý Khu kinh tế

     - Bộ Tài nguyên và Môi trường

     - Các bộ khác.

Nguyễn Trọng Dũng 03/03/2016 09:30


Công ty CP & ĐT Phát triển bền vững Kim Long Trụ sở: thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội Địa chỉ làm việc: Số 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 0462758166 Email: kimlongdtptbv@gmail.com Website: www.kimlongdtpt.com
Video clip
Copyright© 2015 KIMLONG SUDEINCO .,JSC