Hotline: 0906295239
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết


Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

là hồ sơ cần thực hiện đối với các Dự án sản xuất kinh doanh có Quy mô thuộc Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đã đi vào hoạt động hoặc thi công xây dựng nhưng chưa được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 

 

1. Đối tượng thực hiện

-         Dự án sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng lập Đánh giá tác động môi trường như trong Phụ lục II của ;

-         Cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và không có một trong các văn bản sau: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường;

-         Cơ sở đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (theo quy định trước đây) hoặc thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo quy định trước đây và quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) nhưng không có một trong các giấy tờ sau:

a) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

b) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung;

c) Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường.

- Đã hoạt động hoặc đã thi công xây dựng.

2. Căn cứ pháp lý

 • Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014;
 • Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (khoản 2, Điều 22);
 • Thông tư 26/2015/TT- BTNMT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

3.     Mô tả công việc

 • Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh;
 • Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án;
 • Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh;
 • Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án;
 • Thu mẫu nước thải, mẫu không khí tại nguồn thải và khí xung quanh khuôn viên dự án, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm;
 • Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường;
 • Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện;
 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại;
 • Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án;
 • Xây dựng chương trình giám sát môi trường;
 • Tham vấn của UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi thực dự án;
 • Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án và nộp hồ sơ đến cơ quan thẩm định;
 • Thành lập đoàn kiểm tra thực tế về việc bảo vệ môi trường tại công ty;
 • Thẩm định và Quyết định phê duyệt.

4. Hồ sơ cần thiết

-         Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

-         Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.

-         Sơ đồ vị trí dự án.

-         Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải.

-         Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có).

-         Các hồ sơ môi trường hiện có: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, hợp đồng thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, chất thải nguy hại.

Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

5. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:

-         Sở Tài nguyên và Môi trường.

-         Bộ Tài nguyên và Môi trường.

    -    Các bộ khác.
Nguyễn Trọng Dũng 03/03/2016 10:06


Công ty CP & ĐT Phát triển bền vững Kim Long Trụ sở: thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội Địa chỉ làm việc: Số 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 0462758166 Email: kimlongdtptbv@gmail.com Website: www.kimlongdtpt.com
Video clip
Copyright© 2015 KIMLONG SUDEINCO .,JSC