Hotline: 0906295239
Nguồn nhân lực

        Lao động trong biên chế chủ yếu là các tiến sỹ, thạc sỹ, kỹ sư­, cử nhân các ngành địa chất, môi trường, xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, kiến trúc, tài chính, .... đư­ợc đào tạo chính quy trong và ngoài nư­ớc làm trụ cột cho các hoạt động điều tra khảo sát cơ bản, thiết kế công trình và các hoạt động kinh doanh khác. Hàng năm, Công ty thường xuyên cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng năng như: lớp bồi dưỡng kiến thức ngạch kỹ sư chính; bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ; kỹ năng thực hiện phân tích và quan trắc môi trường, QA/QC, độ không đảm bảo đo, đánh giá nội bộ, … do Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Khoa học và công nghệ tổ chức; lớp bồi dưỡng kỹ năng đấu thầu, quản lý dự án do Bộ Kế hoạch và đầu tư tổ chức, ...

CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG SỬ DỤNG ARCGIS TRONG QH&QL  TÀI NGUYÊN NƯỚC NGẦM


CHỨNG NHẬN ĐẠI DIỆN CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CẤP


CHỨNG NHẬN ĐẠI DIỆN CỦA ĐẠI DIỆN HÃNG HACH TẠI VIỆT NAM